• pon-pet 08-16, sub 08-13
  • Subotica, Senćanski put 63

Rent a car-Rent a fun

U našoj ponudi sigurno ćete pronaći vozilo koje odgovara vašim potrebama. Bez obzira da li vam je potreban putnički auto ili kombi za porodična putovanja ili poslovne aktivnosti, ili prikolica za radne zadatke, „Rent a fun“ ima širok izbor vozila za rentiranje koja će vam u tome pomoći.

5
Kubikaža 1368
Benzin
Menjač Manuelni
400
Manuelna
4242
Fiat 500L  1.3 2015.god.
od20 EUR/dan

Fiat 500L 1.3 2015.god.

Pogledaj detalje
5
Benzin
Menjač Manuelni
Automatska
Fiat Panda RED
od20 EUR/dan

Fiat Panda RED

Pogledaj detalje
5
Kubikaža 1,0
Benzin
Menjač Manuelni
455
4,11
VW T-Cross  2020god.
od40 EUR/dan

VW T-Cross 2020god.

Pogledaj detalje

Pogledajte celokupnu ponudu Rent a Fun

USLOVI KORIŠĆENJA

Manare doo ogranak Renat a car
24000 Subotica


OPŠTE ODREDBE I USLOVI KORIŠĆENJA
Rent a car Manare doo u daljem tekstu Najmodavac, iznajmljuje vozilo Najmoprimcu u daljem tekstu Najmoprimac, čiji su podatci na prvoj strani Ugovora o najmu vozila, vozilo pod sledećim uslovima:
1. Da svojeručno potpiše Ugovor o najmu vozila i time se saglasi sa odredbama kako  ugovora tako i sa uslovima navedenim u ovoj odredbi :
– da cene i ostale uslove iznajmljivanja navedene u važećem cenovniku prihvata kao sastavni deo ovog ugovora, da ima minimum 21 godinu za najam kategorija od A do e i važeću vozačku dozvolu najmanje 2 godine.
– da ima minimum 23 godine za najam kategorija K/CDMR do U/IWMR i vozačku dozvolu najmanje 5 godina
– da prima vozilo u ispravnom stanju sa svim pripadajućim priborom i dokumentima o vozilu.
– da iznajmljeno vozilo vrati u ugovorenom roku ili ranije na zahtev Najmodavca.
-da za produženje ugovorenog perioda korišćenja vozila traži saglasnost Najmodavca 48sati pre isteka roka vraćanja vozila.
– da odmah obustavi vožnju ako se za vreme korišćenja pokvari brojač kilometarai o kvaru brojača najbržim putem obavesti Najmodavca.
– da u koliko se prilikom vraćanja vozila ustanovi da je brojač kilometara oštećen, plati Najmodavcu iznos troškova paušalno 1000 kilometara po ceni od 10din/km za svaki dan korišćenja vozila.
– da vozilo uredno održava i čuva za vreme korišćenja
-da iznajmljeno vozilo ne koristi pod uticajem alkohola ili droga, u protiv zakonite svrhe, za obuku vozača, za prevoz robe ili putnika uz naknadu, prevoz ili vuču drugih vozila, prikolica ili njihovih delova, za učestvovanje u moto-sportskim priredbama te da vozilo koristi samo za sopstvene potrebe i da ga ne iznajmi ili posudi trećem licu, da vozilom upravlja sam ili lice koje on ovlasti u Ugovoru o najmu pod uslovom da to lice imanjmanje od 21 do 25 godina starosti, važeću vozačku dozvolu i da se upisše kao drugi vozač na ugovoru o najmu vozila.
-da vozilo ne optereti osobama ili predmetima preko dozvoljene nosivosti.
– da iznajmljeno vozilo ne koristi u inostranstvu bez saglasnosti Najmodavca.
– da bez saglasnosti Najmodavca neće vršiti nikakvu zamenu delova, sklopova ili uređaja na vozilu.
– da će snositi troškove utrošenog goriva.
Rent a car Manare doo, strogo poštuje servisne intervale preporučene od strane proizvođača vozila iz razloga jer nepoštovanje istih dovodi do gubljenja garancije na vozilu.
Iz tih razloga Najmoprimac je obavezan da odmah i bez odlaganja obavesti poslovnicu Manare doo da na komandnom displeju ili bord kompjuteru u iznajmljenom vozilu svetli BILO KOJA upozoravajuća lampica, radi intervencije na vozilu.
Ukoliko se Najmoprimac ogluši na ovo upozorenje i ne javi se u poslovnicu Manare doo, snosiće pun penal zbog gubitka garancije proizvođača iznajmljenog vozila.
PENAL ZA GUBITAK GARANCIJE PROIZVOĐAČA VOZILA
2.U slučaju da se Najmoprimac ne pridržava uslova iz čl. 1 obavezuje se da će Najmodavcu nadoknaditi svu i svaku štetu koja bi iz toga proizašla, a čiju visinu utvrđuje Najmodavac.
3. Najmodavac će Najmoprimcu, uz predočenje potvrde o izvršenom plaćanju nadoknaditi troškove ulja i redovnog održavanja vozila propisanog od proizvođača vozila(izuzev troškova pranja vozila za vreme korišćenja).
4. Najmoprimac je dužan da položi depozit prilikom iznajmljivanja vozila. Depozit u gotovini ili (Visa, Master, Amex). Iznos depozita zavisi od grupe iznajmljenog vozila i dužine trajanja najma.
Minimalna visina depozita je 500eur u dinarskoj protivvrednosti.
Ukupne troškove najma automobila, Najmoprimac je dužan da plati odmah po završetku najma vozila ili pri preuzimanju vozila ako Najmodavac tako odluči.
Manare doo Rent a car ne prima debitne kartice u svrhu ostavljanja depozita.
Rezervisana sredstva na vašem računu u svrhu depozita za najam vozila, vam neće biti na raspolaganju. Manare doo rent a car će na kraju najma odblokirati vaša sredstva ali ne snosi odgovornost za vreme potrebno vašoj Banci da procesuira deblokadu Vašeg novca.
5. Najmoprimac je dužan da plati sve kazne, i saobraćajne prekršaje koje su nastale zbog nepropisnog korišćenja vozila, uključujući i kazne za nepropisno parkiranje nastale u toku trajanja ugovora o najmu.
Lica od 21 do 25godina plaćaju taksu za mlade vozače u iznosu od 3000din po najmu , za najam dozvoljenih grupa vozila. Lica od 70-75godina starosti plaćaju Taksu za starije vozače u iznosu od 3000din po najmu za najam dozvoljenih grupa vozila.
6. U cenu najma uključeno je Osiguranje za štete učinjene trećim licima u visini limita utvrđenim zakonom.
7. Cena Najma ne uključuje sledeće rizike:
Havariju iznajmljenog vozila nastalu u saobraćajnom udesu – u slučaju saobraćajnog udesa u kome je učestvovalo iznajmljeno vozilo, Najmoprimac plaća svu štetu na iznajmljenom vozilu.
Oštećenja na iznajmljenom vozilu van registrovanog saobraćajnog udesa (oštećenja na parkingu i sl.) – u slučaju nestanka odnosno krađe iznajmljenog vozila Najmoprimac plaća vrednost celog vozila.
Invalidnost(delimičnu ili potpunu) smrt vozača i putnikau iznajmljenom vozilu koja nastane kao posledica udesa.
8. Najmoprimac je odgovoran za štete učinjene na iznajmljenom vozilu kao i za štete nastale zbog nekorišćenja(stanja vozila za vreme trajanja popravke)
Iznos finansijskog gubitka Najmodavca nastalog zbog nekorišćenja (stajanja).

Utvrđuje se u iznosu dnevnog najma vozila po važećem cenovniku za ugovorenu grupu vozila.
9. OSIGURANJEZA ŠTETE NASTALE NA VOZILU – CDW
Najmoprimac se može  osigurati za štete nastale na iznajmljenom vozilu u slučaju saobraćajnog udesa i van saobraćajnog udesa ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za štete na vozilu – CDW
Najmoprimac se može osigurati protiv  šteta nastalih nekorišćenjem (za verme stajanja) iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja štete na vozilu –CDW.
Sva oštećenja vozila u toku najma, bez bez obzira da li su nastala u saobraćajnom udesu ili van njega, Najmoprimac mora da prijavi Najmodavcu i da popuni poseban izveštajo udesu u poslovnici Najmodaavca, da udes i oštećenja prijavi i nadležnom orhanu policije odmah na licu mesta gde se udes/ oštećenje vozila desilo i obezbedi policijski zapisnik.
U koliko saobraćajni udes i oštećenje nije prijavljeno Policiji , Najmoprimac plaća pun iznos oštećenja na vozilu Najmodavcu, bez obzira što je ugovorio Osiguranje sa učešćem u šteti. – CDW
Najmoprimac je dužan da obezbedi pisanu izjavu na izveštaju o udesu, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za štetu na vozilu.
10. OSIGURANJE ZA KRAĐU 7 GUBITAK VOZILA – THW
Najmoprimac se može osigurati za gubitak vozila nastao krađom – nestankom vozila u toku najma ugovaranjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila.
Krađu ili nestanak vozila u toku najma Najmoprimac mora, odmah bez odlaganja da prijavi Najmodavcu i nadležnoj Policiji u mestu gde se krađa – nestanak desio i da popuni izveštaj o o krađi / gubitku vozila u poslovnici Najmodavca.
Ukoliko krađa / nestanak vozila nisz prijavljeni Policiji , Najmoprimac plaća pun iznos vrednosti vozila, bez obzira što je ugovorio Osiguranje za krađu / gubitak vozila.
Najmoprimac je dužan da obezbedi pismenu izjavu na izveštaju o gubitku vozila, bez obzira na ugovaranje Osiguranja za krađu / gubitak vozila.
Procena vrednosti ukradenog vozila vrši se prema važećem katalogu AMSS(Auto Moto Saveza Srbije)
11. Bez obzira na eventualno otkupljenu odgovornost za štetu učinjenu na iznajmljenom vozilu, Najmoprimac je u celosti odgovoran za štetu učinjenu na vozilu koju je on ili po njemu ovlašćeni vozač ( drugi vozač)  načinio pod uticajem alkoholaili droga.
Štetu prouzrokovanu namerno ili usled grube nemarnosti u vožnji , štetu ako u momementu nastale štete nije imao važeću vozačku dozvolu, krađu ako u momentu krađe vozilo nije bilo zaključano ili alarmom obezbeđeno.
12. Najmoprimac se obavezuje da će u slučaju nezgode štititi interese Najmodavca i nejgovog Osiguravajućeg društva tako:
što će zabeležiti imena i adrese učesnika i svedoka nezgode, što neće napustiti oštećeno vozilo dok ga nije sklonio sa mesta nezgode i osigurao što će u slučaju većeg oštećenja  vozila ili ako u nezgodi ima povređenih lica(čak i kada je očigledna krivica drugih lica) odmah pozvati i sačekati dolazak policijei hitne pomoći, što će podneti pismeni izveštaj o nezgodi najbližoj poslovnici Najmodavca.
Propusti li Najmoprimac da u slučaju nezgode ili ne ispuni sve uslove navedene u članu 11 i 12 ovog ugovora , odgovaraćeza sve posledice i štete koje bi Najmodavcu iz tog propusta proizašle.
14. OSIGURANJE PUTNIKA – PAI
Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za sve putnike(osim vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu, za invalidnost ili smrt nastau u saobraćajnomudesu iznajmljenog vozila ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika.
Lično osiguranje putnika ne važi kada Najmoprimac vozi pod dejstvom alkohola, droga ili kada se bahato ponaša.
15. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za gubitak ili oštećenjeličnog prtljaga i robe koja se nalazi u odnosno na iznajmljenom  vozilu.
16. Najmodavac neće obeštetiti Najmoprimca za štette nastale zbog: bilo kakvog kvara nastalog na vozilu za vreme korišćenja i / ili zakašnjenja kod isporuke vozila

17. Bilo kakve izmene ove odredbe  važiće samo ako su pismeno potvrđene od obe ugovorene strane.
18. U koliko Najmoprimac izmiruje troškove kreditnom karticom, svojim potpisom na originalu ugovora ovlašćuje Najmodavca da ukupne troškove najma fakturiše kreditnom klubu ili banci koje je izdalo kreditnu karticu.
19. U slučaju spora iz ovog ugovora stranke ugovaraju nadležnost suda u Subotici.
20. Najmodavac u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti, ovim putem upoznaje klijenta o obradi njegovih podataka o ličnosti. Najmodavac obrađuje podatke o ličnosti u svrhu postizanja legitimnih ciljeva i u okviru potrebnom da bi se ispunile obaveze predviđene važećim propisima, ugovornim obavezama radi pružanja usluga klijentu. Najmodavac podatke o ličnosti koristi za obavljanje svoje delatnosti a na načini u skladu sa zakonom o zaštiti podataka ličnosti.
Najmodavac podatke o ličnosti može dostavljati pojedinim pravnim i/ili državnim organima(policija, sud opšte nadležnosti ili prekršajni sud). Mogući korisnici podataka o ličnosti koje klijent dostavlja su regulatorna tela i državni organi kojima je Najmodavac dužan da dostavi podatke u skladu sa zakonom.Najmodavac podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje u skladu sa zakonom i dobrovoljnim pristankom klijenta.
Potpisom Ugovora o najmu, Najmoprimac potvrđuje da ga je Najmodavac , kao rukovalac podatcima o ličnosti, prethodno upoznao sa pravilima i principimaobrade podataka o ličnosti, te da je iste razumeo. Na osnovu navedenog, Najmoprimac daje dobrovoljni pristanak da Najmodavac može vršiti obradu Najmoprimčevih podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

DODATNI USLOVI NAJMA VOZILA
1. Obračun usluga najma je iskazan u dinarima(RSD)
2. Cena najma uključuje vreme najma , pređenu kilometražu, Osiguranje od odgovornosti za štetu šrema trećim licma do iznosa utvrđenog zakonom i polisom obaveznog osiguranja Osiguravajaućeg društva kod kojeg Najmodavac
osigurava vozilo osim u koliko Ugovorom o najmu nije drugačije predviđeno.
3. Najmoprimac je materijalno odgovoran za štete prouzrokovane trećim licima ,
preko zakonom propissanog iznosa , nastale u udesu njegovom krivicom.
4. Minimalno korišćenje usluga je 24 časa dok je maksimalno dozvoljeno preći 300km u periodu od 24 časa. Koliko će Najmoprimcu biti zaračunato bez obzira na kraće vreme ili manji broj pređenih kilometar. Svaki naknadni kilometar preko dozvoljenog obračunava se 10din/km + PDV.
5. Prekoračenje korišćenja vozila do 59minuta se ne zaračunava. Nakon 60 minuta zaračunava se dodatni dan najma.
5a. U slučaju produžetka najma ne ovlašćenog od strane Najmodavca , Najmoprimcu će se za svaki dan ne ovlašćenog najma pored dnevne tarife određene ugovorom o najmu , naplatiti fiksna naknada u iznosu od 300eur u dinarskoj protivvrednosti.

ODGOVORNOSTI I OSIGURANJA
Osiguranje za štete nastale na vozilu – CDW
6. Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za štete na iznajmljenom vozilu nastale u saobraćajnom udesu i van njega ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za Štete na vozilu.
7. Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja za štete na vozilu nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti oštećenja. Najmoprimac je obavezan da Najodavcu plati učešće u šteti do maksimalnog iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila. Učešće u šteti se obračunava za svaki štetni događaj.
8. Ugovaranjem i plaćanjem dodatnog osiguranja za štete – Najmoprimac može dalje smanjiti vrednost učešća u vrednosti oštećenja do inimalnog iznosa posebno propisanog za svaku grupu vozila u Cenovniku učešća u slučaju štete. Sve obaveze i dužnosti koje klijent iam kupovinom osnovnog osiguranja , važe i kupovinom dodatnog osiguranja.
9.Uslovi ovog osiguranja ne važe za Albaniju i područje Kosova. Za štete nastale na tim teritorijama , Najmoprimac plaća punu vrednost oštećenja na iznajmljenom vozilu.
OSIGURANJE ZA KRAĐU  / GUBITAK VOZILA
10. Najmoprimac može ugovoriti osiguranje za gubitak nastao krađom / nestankom iznajmljenog vozila u toku najma ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja za krađu / gubitak vozila.
11. Najmoprimac ugovaranjem Osiguranja  za krađu / gubitak vozila nije ugovorio pokrivanje celokupne vrednosti iznajmljenog vozila. Najmoprimac je obavezan da Najmodavcu plati učešće u vrednosti nestalog / ukradenog vozila u iznosu posebno propisanom za svaku kategoriju vozila.
12. Ugovaranjem i plaćanjem dodatnog Osiguranja za krađu / gubitak vozila , Najmoprimac može dodatno smanjiti svoj finansijski rizik od učešća u krađi / gubitku vozila do propisanog iznosa za svaku grupu vozila po Cenovniku učešća u slučaju krađe / gubitka vozila.
Sve obaveze i dužnosti koje klijent ima kupovinom  osnovnog Osiguranja , važe i kupovinom dodatnog osiguranja.
13. U slučaju  krađe / gubitka  vozila u toku najma, gde krađa / gubitak nije prijavljen nadležnom organu Policije i / ili u slučaju da Najmoprimac ne dostavi sva dokumenta i ključeve vozila, Najmoprimac plaća puu vrednost nestalog / ukradenog iznajmljenog  vozila.
14. Uslovi ovog Osiguranja ne važe za Albaniju i područje Kosova. Za krađu / nestanak vozila nastalu na tim teritorijama , Najmoprimac plaća punu vrednost nestalog / ukradenog vozila.
OSIGURANJE PUTNIKA – PAI
Najmoprimac može origurati putnike(sem vozača) do broja registrovanih mesta u vozilu za invalidnost / smrt nastalu udesom vozila, ugovaranjem i plaćanjem Osiguranja putnika za odgovarajuću grupu vozila po Cenovniku ličnog osiguranja putnika.
16.Najmodavac nije u obavezi da isplati novac za invalidnost / smrt učesnika u nezgodi.
DODATNE USLUGE / CENOVNIK
17. Dostava ili preuzimanje vozila van poslaovnice Manare doo a na teritoriji šireg centra grada naplaćuje se 500din po usluzi
18. Dostava ili preuzimanje vozila na teritoriji Srbije se posebno utvrđuje i ugovara.
19. Najam vozila koji započinje ili se završava van radnog vremena poslovnice se tarifira sa 1500din po usluzi.
20. Gorivo nije uključeno u cenu najma. Vozila se izdaju sa punim rezervoarom. Najmoprimac je dužan da pri vraćanju vozila vrati pun rezervoar. Nedostajuće gorivo se naplaćuje 3eur po litri u dinarskoj protivvrednosti.
U slučaju sipanja pogrešne vrste goriva u iznajmljeno vozilo Najmoprimac će snositi svu nastalu štetu:
Usluge odvoženja vozila do ovlašćenog servisa, usluge servisiranja vozila, pun rezervoar odgovarajućeg goriva i manipulativne troškove.
21. Spoljno pranje veom zaprljanog vozila Najmoprimac plaća 2400din po pranju. Hemijsko čišćenje celog vozila se naplaćuje 12000din, čišćenje jednog zaprlajnog sedišta 2400din.
22. Sedište za decu/bebe se dodatno naplaćuje 2500din po najmu. Uništeno sedište za decu/bebe se naplaćuje 200eur u dinarskoj protivvrednosti. Čišćenje jako zaprljanog dečijeg sedišta se naplaćuje 2400ddin.
23.Lanci za sneg se naplaćuju posebno1500din po najmu. Uništeni lanci za sneg se naplaćuju 60eur u dinarskoj protivvrednosti.
24. Dodatni vozač(upis dodatnog vozača u ugovor) se naplaćuje 1200din po najmu.
25. Najmoprimac će u celosti snositi troškove oštećenja nastalih na sledećim ečovima vozila koje ne pokriva osiguranje:
Naplatci, ratkapne, pneumatici, donji postroj, unutrašnjost vozila i naknadno ugrađen radio.
26. Uništeni pneumatik se naplaćuje po cenovniku oštećenja vozila a maksimalno 400eur +PDV u dinarskoj protivvrednosti.
27. Oštećenje signalizacije na priključnim vozilima 15000din.
28. Izgubljeni ključ/daljinski upravljač alarmnog uređaja Najmoprimac plaća u celosti po definisanom cenovniku oštećenja vozila tj 500eur u dinarskoj protivrvrednosti.
29. Za izgubljenu / uništenu registarsku tablicu / izgubljena dokumenta vozila Najmoprimac plaća dodatni trošak od 150eur + pdv u dinarskoj protivvrednosti.


30. Korišćenje GPS uređaja  / Navigacije se naplaćuje 5eur + PDV u dinarskoj protivvrednosti po danu najma a naviše 50eur + PDV u dinarskoj protivvrednosti po najmu. Izgubljeni GPS uređaj se naplaćuje 1000eur u dinarskoj protivrednosti.
31. Taksa za izlazak iz zemlje se naplaćuje 1500din + PDV po najmu.
32. Svi saobraćajni prekršaji u toku najma su odgovornost Najmoprimca i biće mu naplaćeni u celosti uz uvećanje za manipulativne troškove Najmodavca. Parking kazne se tarifiraju 30eur + PDV u dinarskoj protivvrednosti. Administrativna taksa za obradu komunalnih i saobracajnih prekrsaja se tarifira sa 20eur + PDV u dinarskoj protivvrednosti.
OSTALI USLOVI NAJMA
33. U slučaju da se vozilo iz bilo kojeg razloga ostavi van državne granice,
Najmoprimcu će  biti zaračunat Međunarodni  jednosmerni najam za konkretnu destinaciju 150din+PDV za predjeni kilometar, Međunarodni jednosmerni najam nije dozvoljen za neke države i lokacije. Za preuzimanje u granicama Srbije , 150din +PDV  po km
34. Angažovanje vozača se posebno ougovara i naplaćuje. Za sve informacije Najmoprimac bi trebao da kontaktira Manare doo Renat a Car poslovnicu
35. Na ukupne troškove najma koji uključuju i dodatne usluge, Najmoprimac plaća porez na dodatu vrednost(PDV) u visini od 20%.
36. Depozit je obavezan za sve najmoprimce i iznosi minimalno 500eur po najmu. Za sve grupe vozila Najmoprimac mora posedovati jednu/dve od kreditnih kartica koju prihvata Najmodavac. Kod takvih najmova Najmodavac će vratiti depozit Najmoprimcu / stornirati iznos preatorizacije na njegovoj kreditnij kartici .
37. Vraćanje kilometar sata se naplaćuje 1000eur + PDV u dinarskoj protivvrednosti.
38. Oštećenja španera/gurtni odnosno zatezača za priključno vozilo naplaćuje se 50eur po zatezaču. Oštećenje pomoćnog/pijanog točka 100eur + PDV u dinarskoj protivvrednosti.
39. U slučaju oštećenja vozila , naplaćuje se svaki dan zakupa po važećem cenovniku , nevezano za učešće u šteti  i troškove popravke.
40. Za korišćenje cigareta u autu , naplaćuje se dubinsko čišćenje auta.
41. Najmoprimac potpisivanjem ovog dokumenta saglasan je na kopiranje vozačke dozvole i lične karte.
42. U slučaju kriminalnih radnji i oduzimanju vozila , Najmoprimac plaća svaki dan zakupa dok se vozilo ne vrati u Manare doo Rent a car agenciju.
43. U slučaju totalnog ili delimičnog oštećenja vozila ,Najmoprimac snosi troškove vrednosti auta kao i izgubljenu dobit(za vreme za koje se automobil ne izdaje) kao i troškove šlep službe i ostalih nepredviđenih troškova.
44. Potpisivanjem ugovora o najmu , Najmoprimac je saglasan o obradi podataka u marketinške svrhe.
45. Najmoprimac može pismenim putem obavestiti Najmodavca da ne želi obradu u Marketinške svrhe.
46. Potpisivanjem ugovora o najmu , Najmoprimac je saglasan sa svim navedenim odredbama i uslovima o najmu vozila koja su gore navedena.
Manare d.o.o.